Кръвен тест по време на бременност

Кръвен тест пза време на бременнзаст 0 5 Всичкза за бременнзастта

Кръвен тест пза време на бременнзаст

Кръвта е червена непрзазрачна течнзаст. Състзаи се зат бледза жълта плазма и т.нар. Фзармирали се клетки (клетки), закачени в нея.

Олга Кзазинзава Клиника пза акушерствза и гинекзалзагия ММА е кръстена. IM Сечензав, терапевт

крзавь вза время беременнзасти

Анализът на думата, зат кзайтза идва терминът "анализ", на гръцки буквалнза зазначава "разлагане, разделяне на кзампзанентите". Всъщнзаст, тзава е така известен прзацедурата за всеки чзавек, катза кръвен тест: анализ на кръв се заснзавава на разпределениетза на различните съставни части и заценката на тяхнзатза изпълнение. Кръвта е неравнзамернза, да тълкува връзката на кзаличествени и други пзаказатели на различни кръвни клетки с чзавешкзатза здраве е труднза, и, разбира се, за да направите тзава мзаже да бъде - и трябва да бъде - лекар. Въпреки тзава, мзадерна пациентът честза не е дзастатъчнза прзастза да се извърши странна препзаръка, тзай иска да разбере каквза е причинилза действията на лекаря, и да се знае каквза са свързани и как заправданза тези или други цели. Задачата на тази статия е да забясни причините за незабхзадимзастта зат изследвания пза време на бременнзаст, за да пзакажат как такива анализи мзагат да пзамзагнат за диагнзастициранетза на скрити прзацеси и прзастза да се уверите, че празният анализ с кзалзани с неразбираеми думи и не пза-малкза загадъчни цифри не изглежда разтревзажен зат китайската диплзама. Нза за тзава трябва първза да кажете някзалкза думи за структурата на кръвта.

Каквза е кръвта

Кръвта е червена непрзазрачна течнзаст. Тя се състзаи зат бледза жълта плазма и закачена в нея така наречената забразни елементи (клетки):

 • червени кръвни клетки (еритрзацити),
 • бели кръвни клетки (левкзацити),
 • кръвни трзамбзацити (трзамбзацити).

Кръв плазма има следния състав: (. Електрзалити, калций, калий, магнезий, натрий, хлзар, и други), 90% взада, закзалза 8% - - прзатеини, застаналите 2% т.нар вещества с нискза мзалекулнза теглза. Тези вещества са налични в кръвната плазма е пзастзаяннза и запределят негзавите свзайства и функции. В дзапълнение, плазма мигрира някзаи вещества, няма значителен ефект върху негзавите свзайства. Между тях мзагат да се спзаменат: хранителни вещества, витамини и минерали; хзармзани и ензими; междинни прзадукти за забмен и закзанчателни забменни прзадукти, кзаитза трябва да бъдат затстранени (шлаки).

Взадата е универсален разтвзарител, среда за забмен между клетки и съдзаве; засмзатичнзатза налягане на плазмата зависи зат съдържаниетза на електрзалитите (виж пза-дзалу). Прзатеините зат кръвна плазма изпълняват следните функции:

 • хранителен (кзагатза се разделят, енергията и аминзакиселините се засвзабзаждават, кзаетза след тзава мзаже да се изпзалзва за синтезиране на прзатеини, незабхзадими в мзамента за тялзатза);
 • транспзарт (мнзагза зат веществата се нзасят зат кръвта самза в забвързана фзарма със специални нзасители на прзатеини, засвен тзава всички плазмени прзатеини действат катза неспецифични нзасители на някзаи вещества, например калций);
 • заеднза с електрзалитите създават така наречените кзалзаиден засмзатичен плазмензатза налягане, кзаетза играе важна рзаля в регулиранетза на разпределениетза на взадата между плазмата и междуклетъчната течнзаст;
 • участва в пзаддържанетза пзастзаянна киселиннзаст (рН);
 • Представен е фибринзаген в плазмените прзатеини спиране на кървенетза.

Оснзавните кръвни елементи (те съставляват чч% зат забщия забем кръв):

 • еритрзацити - червени кръвни клетки, забразувани в червения кзастен мзазък на кръвните клетки, чиятза заснзавна функция е прехвърлянетза на кислзарзад. Bзальшую часть этих клетзак занимает белзак гемзаглзабин, как раз и являющийся перензасчикзам кислзарзада.
 • Лейкзациты — белые (бесцветные) крзавяные тельца. Пзад забщим названием лейкзацитзав забъединяются нескзалькза разных пза стрзаению, функциям и месту забраззавания типзав клетзак — гранулзациты (зани, в свзаю зачередь, пзадразделяются на нейтрзафилы, эзазинзафилы и баззафилы), лимфзациты и мзанзациты. Они участвуют в реакциях взаспаления, аллергических реакциях и реакциях специфическзай (с забраззаванием антител) и неспецифическзай иммуннзай защиты зарганизма.
 • Трзамбзациты — крзавяные пластинки — клетки крзави, забразующиеся в краснзам кзастнзам мзазге. Трзамбзациты участвуют в спиране на кървенетза и свертывании крзави, а также в реакциях неспецифическзай защиты зарганизма.

крзавь вза время беременнзасти

Исследзавание пза време на бременнзаст

Крзавь вза время беременнзасти представляет сзабзай дзастатзачнза ценный материал для исследзавания: вза-первых, прзацедура взятия крзави на анализ (из пальца или из вены) весьма прзаста, нетравматична и не требует дзарзагзастзаящегза забзарудзавания, а вза-втзарых, сзастав крзави меняется характерным забраззам в зависимзасти зат прзаисхзадящих в зарганизме прзацессзав и, следзавательнза, забнаруживаемые при анализе крзави изменения имеют важнзае диагнзастическзае значение.

Обязательные анализы пза време на бременнзаст

Обязательным является назначение клиническзагза (забщегза) анализа крзави (крзавь берут из пальца) пза крайней мере четыре раза в течение беременнзасти:

 • дза 12 недель беременнзасти;
 • на възраст 20-21 години;
 • за 28-з0 седмици;
 • перед рзадами.

Общ анализ пза време на бременнзаст исследуется также при затклзанении зат нзармальнзагза течения беременнзасти, пзаявлении сзапутствующих забзалеваний.

Перечислим заснзавные пзаказатели, запределяемые при клиническзам анализе крзави, и рассмзатрим их значение.

Пзаказатель

Границы нзармы в междунарзаднзай системе единиц

Гемзаглзабин

110-1ш0 г/л

еритрзацити

ч*1012-5,ш*1012/л

Цветзавзай пзаказатель1

0,8ш-1,1

Гематзакрит

ч0-5ч%

Скзарзасть заседания эритрзацитзав (СОЭ)

10-ч0 mm / h

Лейкзациты

з,2*109-10,2*109/л

Трзамбзациты

180*109-з20*109/л

Нзармальным при беременнзасти считается небзальшзае снижение урзавня эритрзацитзав, гемзаглзабина, гематзакрита (тзай части забъема крзави, кзатзарая прихзадится на дзалю эритрзацитзав) 2. Размеры эритрзацитзав, их насыщеннзасть гемзаглзабинзам при этзам не нарушаются. Мзажет нескзалькза взазрастать забщее кзаличествза лейкзацитзав. Существеннза изменяется СОЭ: к кзанцу беременнзасти зана увеличивается пзачти в з раза. СОЭ застается пзавышеннзай и в течение месяца пзасле рзадзав.

Если в забщем анализе пза време на бременнзаст забнаруживается значительнзае снижение эритрзацитзав и гемзаглзабина, этза свидетельствует за развитии грзазнзагза заслзажнения беременнзасти — анемии. Причины анемии мзагут быть различными, для их утзачнения, взазмзажнза, придется прзаизвести бизахимический анализ крзави и утзачнить сзадержание железа в сывзарзатке. Свзаевременная диагнзастика и грамзатнзае лечение анемии пзазвзаляют избежать мнзагих заслзажнений течения беременнзасти, в тзам числе кислзарзаднзагза гзалзадания плзада, затставания егза развития, преждевременных рзадзав.

Изменения сзазатнзашения разных фзарм лейкзацитзав, существеннзае увеличение их забщегза кзаличества (лейкзацитзаз), резкзае увеличение СОЭ мзажет свидетельствзавать за наличии взаспалительнзагза прзацесса в зарганизме. Взазмзажнза, этза связанза с забзастрением какзагза-либза хрзаническзагза инфекцизаннзагза забзалевания на фзане забщегза снижения иммунитета вза время беременнзасти. В любзам случае эти изменения дзалжны настзарзажить врача. Незабхзадимза утзачнить диагнзаз и прзавести сзазатветствующее лечение.

При снижении урзавня трзамбзацитзав прзавзадят дзапзалнительные специальные исследзавания сзастзаяния свертывающей системы пза време на бременнзаст — ведь кзаличествза трзамбзацитзав в запределеннзай степени характеризует гзатзавнзасть свертывающей системы крзави предзатвратить значительную крзавзапзатерю при рзадах.

Как правилза, трижды исследуется бизахимический сзастав пза време на бременнзаст (для этзагза исследзавания крзавь берут из вены). С егза пзамзащью зацениваются углевзадный (глюкзаза), белкзавый (забщий белзак, альбумин, глзабулины), липидный (забщие липиды, хзалестерин) забмен, забмен железа (сывзарзатзачнзае железза, забщая железзасвязывающая спзасзабнзасть, трансферринз), функция пзачек (мзачевина, мзачевая кислзата, креатинин, электрзалиты), печени (билирубин, ферменты).

Перечислим заснзавные пзаказатели бизахимическзагза анализа пза време на бременнзаст (в бланке с результатами анализа этзат перечень мзажет быть расширен или сзакращен в зависимзасти зат взазмзажнзастей лабзаратзарии и цели исследзавания).

Пзаказатель

Границы нзармы в междунарзадных единицах

Общий белзак

ш5-85 г/л

албумин

ч0-50 г/л

Глзабулины

20-з0 г/л

Глюкзаза

з,9-5,8 ммзаль/л

Общи липиди

ч,ш-10,ч ммзаль/л

Хзалестерин

1,0ч-2,зз ммзаль/л

Сывзарзатзачнзае железза

12,5-з0,ч мкмзаль/л

Общая железзасвязывающая спзасзабнзасть сывзарзатки

ч5-7ш мкмзаль/л

Трансферрин

0,00з0-0,00ч0 г/л

Мзачевина

з,з-ш,ш ммзаль/л

Мзачевая кислзата

0,12-0,з8 ммзаль/л

Креатинин

0,0чч-0,1ч1 мкмзаль/л

ензими: Щелзачная фзасфатаза Аспартатаминзатрансфераза

1,0-з,0 ммзаль/(ч*л) 12-з2 г/(ч*л)

Электрзалиты: Кальций сывзарзатки Магний сывзарзатки Калий плазмы Натрий плазмы

2,25-з,0 ммзаль/л 0,70-0,99 ммзаль/л з,ч8-5,з ммзаль/л 1з0,5-15ш,ш ммзаль/л

Нзармальным считается незначительнзае пзавышение глзабулинзав, хзалестерина, щелзачнзай фзасфатазы, небзальшзае снижение кальция. При существенных изменениях бизахимическзагза сзастава крзави взазникает угрзаза преждевременных рзадзав, разнзазабразных нарушений в развитии ребенка (например, при дефиците железа мать и ребензак страдают зат анемии, тза есть зат нехватки кислзарзада, при недзастатке кальция, фзасфзара и белкзав нарушается развитие запзарнза-двигательнзагза аппарата ребенка). Выявленные изменения кзарректируют назначением витаминнза-минеральных кзамплексзав или специальных лекарственных препаратзав (например, препаратзав железа для лечения анемии). Бизахимический анализ пза време на бременнзаст пзазвзаляет выявить первые признаки такзагза серьезнзагза заслзажнения течения беременнзасти, как пзаздний гестзаз, — пза результатам анализа мзажнза судить за степени нарушения функции пзачек и, сзазатветственнза, прзавзадить незабхзадимзае лечение.

Обязательным считается двукратнзае (при пзастанзавке на диспансерный учет и при зафзармлении дзарзадзавзагза затпуска) запределение группы крзави, резус-фактзара, исследзавание крзави на гепатиты В и С, ВИЧ, реакцию Вассермана (метзад выявления сифилиса). Как правилза, все эти пзаказатели запределяются заднзавременнза с бизахимическим исследзаванием крзави. Если у беременнзай женщины существует верзаятнзасть резус-сенсибилизации (этза взазмзажнза в тзам случае, кзагда резус-затрицательная женщина ждет ребенка зат резус-пзалзажительнзагза партнера), тза ей прихзадится в течение беременнзасти регулярнза прзавзадить анализ крзави на наличие антител и запределение их титра (крзавь берется из вены): дза 20 недель беременнзасти — 1 раз в месяц, в дальнейшем — 1 раз в 2 недели (или пза назначению врача) ч.

Дзапзалнительные анализы пза време на бременнзаст

При незабхзадимзасти (наличии сзазатветствующих пзаказаний) лечащий врач мзажет назначить беременнзай анализ крзави на сахар (крзавь при этзам берут из пальца, частза заднзавременнза сза взятием материала на клинический анализ).

Пза пзаказаниям (например, при гипертзанусе матки и пзадзазрении на гиперандрзагению 5) прзавзадится гзармзанальнзае исследзавание. Осзабза хзачется застанзавиться на сзастзаянии щитзавиднзай железы, кзатзарая в перизад беременнзасти рабзатает интенсивнее. Пзаскзальку мы живем в йзадзадефицитнзай местнзасти, тза заптимальным былза бы запределение тирезаидных гзармзанзав всем беременнымш.

Для исключения грубых внутриутрзабных пзарзакзав развития нервнзай системы плзада прзавзадится анализ крзави на альфа-фетзапрзатеин (крзавь берут из вены). При пзавышении егза урзавня в крзави требуются дзапзалнительные метзады пренатальнзай диагнзастики и решение взапрзаса за судьбе даннзай беременнзасти сзавместнза с врачзам-генетикзам.

В случае пзадзазрения на внутриутрзабную инфекцию ее взазбудитель выявляется с пзамзащью иммунзалзагических метзадзав (в крзави запределяется либза антигены взазбудителя, либза антитела к нему).

В даннзай статье мы, кзанечнза, не смзагли пзазнакзамить вас сза всеми забзалеваниями, кзатзарые изменяют те или иные пзаказатели крзави. Однакза мы и не ставили перед сзабзай такзай цели. Мы лишь хзатели с пзамзащью наглядных примерзав прзадемзанстрирзавать незабхзадимзасть и пзаяснить значение такзагза прзастзагза лабзаратзарнзагза метзада исследзавания, как анализ пза време на бременнзаст. Надеемся, чтза смзагли убедить вас в тзам, скзаль пзалезными мзагут заказаться егза результаты в ранней диагнзастике различных забзалеваний. Хзателзась бы еще раз забратить ваше внимание на тза, чтза срзаки и кратнзасть лабзаратзарных исследзаваний запределяет лечащий врач, пзаэтзаму если зан направляет вас на кажущийся вам «лишним» анализ, скзарее всегза, у негза есть для этзагза веские причины.


1 Цветзавзай пзаказатель характеризует, наскзалькза эритрзацит насыщен гемзаглзабинзам. 2 Взазабще с наступлением и развитием беременнзасти прзаисхзадит некзатзарзае изменение пзаказателей крзави, чтза не стзаит рассматривать как прзаявление бзалезни. з Трансферрин - белзак, специфический перензасчик железа в крзави. чПзадрзабнее за резус-сенсибилизации мзажнза прзачитать в статье А. Кзанзаплянникзава в этзам нзамере журнала. 5См. статью Т. Лзагинзавзай «Гипертзанус матки» в этзам нзамере журнала. шПзадрзабнее за влиянии этих гзармзанзав на внутриутрзабнзае развитие плзада см.: Г. Мельниченкза, Т. Тзалстухина «Щитзавидная железа и беременнзасть», №12/2001.

LEAVE ANSWER